Fisherman´s Friend StrongmanRun has nearly 1.000 participants | W:O:A - Wacken Open Air